Thứ năm Ngày 29 Tháng 1 Năm 2015
Chùa Thái Nguyên tọa lạc tại Giồng Ông Tố (*), làng Bình Trưng. Tổng An Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định (nay là Phường Bình Trưng, Quận 2, TP.HCM).
Chùa được xây dựng năm 1927 (năm Định Hợi) do Thiền Sư Minh Tánh Trí Huệ khai sơn. Thiền Sư là người của môn phong Tổ Đình Phước Tường thuộc dòng Thiền Lâm Thế Gia Phổ thế hệ thứ 38. Với tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp, trên đường vân du giáo hóa, ngài nhìn thấy nơi đây gò cao hổ cứ, song uốn Long bàn, biết là chổ hội tụ long mạch có thể dựng tùng lâm để xiển dương đọa mạch, ngài liền trụ tích, phát cỏ khai hoang dựng lên một thảo am nho nhỏ để tu niệm hầu gây dựng nền móng cho sự nghiệp hoằng pháp lâu dài và đặt tên là Am Phước Trưng. Quả đúng như lời dự ký, sau khi thiền sư viên tịch, sự nghiệp “trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” của ngài lần lượt có các Thiền Sư đến tiếp nối mở mang đạo mạch. Khiến cho tông phong của Phật tổ ngày thêm sáng lạn...
  Chùa Thái Nguyên  

 Ngaïn ngöõ coù caâu: “Moäc höõu baûn, thuûy höõu nguyeân. Caây coù coäi nöôùc coù nguoàn”. Thaät vaäy: Taêng - Ni - Phaät töû theá heä chuùng con laø nhöõng ngöôøi thöøa keá ñeøn thuyeàn chaùnh phaùp coù boån phaån oân laïi söï nghieäp cuûa tieàn nhôn ñeå kính caån ghi vaøo taâm naõo nhöõng hình aûnh giaûi thoaùt nhöõng coâng haïnh lôïi sanh. Haàu laáy ñoù laøm kim chæ nam treân böôùc ñöôøng hoaèng phaùp vaø tu hoïc.

  Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa

  Thư Viện  

 Chùa Thái Nguyên tọa lạc tại Giồng Ông Tố (*), làng Bình Trưng. Tổng An Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định (nay là Phường Bình Trưng, Quận 2, TP.HCM).

Chùa được xây dựng năm 1827 (năm Định Hợi) do Thiền Sư Minh Tánh Trí Huệ khai sơn. Thiền Sư là người của môn phong Tổ Đình Phước Tường thuộc dòng Thiền Lâm Thế Gia Phổ thế hệ thứ 38. Với tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp, trên đường vân du giáo hóa, ngài nhìn thấy nơi đây gò cao hổ cứ, song uốn Long bàn, biết là chổ hội tụ long mạch có thể dựng tùng lâm để xiển dương đọa mạch, ngài liền trụ tích, phát cỏ khai hoang dựng lên một thảo am nho nhỏ để tu niệm hầu gây dựng nền móng cho sự nghiệp hoằng pháp lâu dài và đặt tên là Am Phước Trưng. Quả đúng như lời dự ký, sau khi thiền sư viên tịch, sự nghiệp “trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” của ngài lần lượt có các Thiền Sư đến tiếp nối mở mang đạo mạch. Khiến cho tông phong của Phật tổ ngày thêm sáng lạn. Chùa Thái Nguyên (Am Phước Trưng) ngày &


  Bước Đầu Học Phật Pháp  
© Chùa THÁI NGUYÊN Chủ nhiệm: Thượng tọa Thích Trung Phú
Địa chỉ: 165 Trương Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM
Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ Email: thichhuethuanvn@gmail.com
Điện Thoại: 0977 525 000 THÍCH HUỆ THUẬN - Phó Ban đại diện Phật Giáo Quận 2